English | Español | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語) | Tiếng Việt

Cổng Thông Tin

Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Sở Hữu Nhà Ở Washington
Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến trang web của Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Sở Hữu Nhà Ở Washington (Washington Homeownership Resource Center, WHRC) WHRC rất vui được cung cấp trang web có địa chỉ tại homeownership-wa.org (“Trang Web”) để bạn sử dụng vì lợi ích của bạn. Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng được nêu bên dưới. Việc sử dụng Trang Web này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Quyền Riêng Tư, bạn phải đăng xuất khỏi Trang Web ngay lập tức và không được sử dụng Trang Web.

Điều Khoản Sử Dụng áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng Trang Web và không thay đổi các điều khoản và điều kiện trong bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với WHRC dưới bất cứ hình thức nào, trừ khi WHRC có hướng dẫn khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào thì quyền sử dụng Trang Web của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải ngừng sử dụng Trang Web ngay lập tức. WHRC có quyền thu hồi bất kỳ hoặc tất cả quyền truy cập và sử dụng quyền được cấp cho khách truy cập trang web.

Thu Thập Thông Tin của Khách Truy Cập trên Trang Web

Bất kỳ thông tin nào thu thập tại Trang Web đều được điều chỉnh theo Chính Sách Quyền Riêng Tư, trừ khi có quy định khác. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ có sẵn thông qua Trang Web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với WHRC thông qua trang đăng nhập/đăng ký và bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung nào trên đó.

Bản Quyền

Toàn bộ nội dung, phần mềm và công nghệ có trên Trang Web hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang Web, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng, sơ đồ, tài liệu, clip âm thanh và/hoặc hình ảnh là tài sản thuộc sở hữu hoặc được cấp phép của WHRC hoặc nhà cung cấp nội dung, phần mềm và công nghệ của WHRC, và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Hoạt động tổng hợp (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và ghép) toàn bộ nội dung trên Trang Web là tài sản độc quyền của WHRC và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. WHRC cấp quyền xem và sử dụng nội dung, phần mềm và công nghệ được cung cấp cho bạn trên Trang Web liên quan đến việc sử dụng Trang Web cho mục đích cá nhân, phi thương mại theo đúng nguyên tắc, hướng dẫn và giới hạn được đề cập trên Trang Web. Bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ trang web phải hiển thị rõ ràng những thông báo bản quyền thích hợp.

Thương Hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại tổng thể và “giao diện” (“Thương Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Trang Web là Thương Hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của WHRC và tổ chức khác. Không có gì trên Trang Web được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào hiển thị trên Trang Web theo ngụ ý, theo quy định chống phủ định hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu Thương Hiệu. Tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong Trang Web có thể là Thương Hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Tài Sản Trí Tuệ Khác

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung, phần mềm và công nghệ có trên Trang Web hoặc được sử dụng trong hoạt động của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn đến bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, hình ảnh thương mại tổng thể, quyền công bố, quyền gắn liền với nhân vật, quyền sở hữu và quyền nhân thân là tài sản thuộc sở hữu hoặc được cấp phép của WHRC. Mọi hoạt động sử dụng các quyền này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của WHRC đều bị nghiêm cấm.

Tính Chính Xác

Thông tin trên Trang Web có thể chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc có thiếu sót liên quan đến dịch vụ, mô tả, thông tin và các vấn đề khác. WHRC có quyền sửa chữa bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào và ngừng, thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên Kết đến Các Trang Web Khác

Trang Web có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Ngoài ra, các trang web khác cũng có thể chứa liên kết đến Trang Web. WHRC không xem xét hay giám sát các trang web liên kết với Trang Web và WHRC cũng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của bất cứ trang web nào khác. Bất kỳ liên kết nào do WHRC thiết lập đều không cấu thành sự chứng thực của các trang web khác hoặc tạo ra mối quan hệ giữa WHRC và nhà điều hành các trang web khác. WHRC từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất cứ trang web nào khác và bạn cũng miễn trừ cho WHRC khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng bất cứ liên kết nào đến trang web khác hoặc việc sử dụng bất cứ trang web nào khác. Trong trường hợp Trang Web chứa liên kết đến một trang web khác do WHRC sở hữu và/hoặc điều hành, việc sử dụng trang web đó có thể tuân theo điều khoản sử dụng cũng như điều khoản và điều kiện trong chính sách quyền riêng tư.

Nội Dung của Bên Thứ Ba

Trang Web có thể chứa hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập nội dung của bên thứ ba, hoàn toàn độc lập với WHRC. WHRC không xem xét mà cũng không chịu trách nhiệm về nội dung này. Tương tác của bạn với cá nhân hoặc tổ chức được tìm thấy trên hoặc thông qua việc sử dụng Trang Web chỉ là giữa bạn và cá nhân hoặc tổ chức đó. Bạn nên thực hiện mọi cuộc điều tra mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất cứ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào trong số đó. WHRC từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung và giao dịch đó và bạn cũng miễn trừ cho WHRC khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung và giao dịch đó. Nếu xảy ra tranh chấp giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến nội dung hoặc giao dịch đó hoặc nếu không thì bạn đồng ý rằng WHRC không có nghĩa vụ phải tham gia.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Đảm

TRANG WEB CÙNG TẤT CẢ NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO HIỆN TRẠNG KÈM THEO TẤT CẢ CÁC LỖI” VÀ “THEO TÌNH TRẠNG SẴN CÓ” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. WHRC TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN, VIỆC KHÔNG VI PHẠM VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ NỘI DUNG MANG TÍNH THÔNG TIN. WHRC TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ MỌI CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG HOẶC GIÚP BẠN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, HIỆP HỘI HOẶC TỔ CHỨC KHÁC. WHRC KHÔNG CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG CÓ TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC ÁP DỤNG HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG BÊN NGOÀI HOA KỲ. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔ TẢ BẰNG LỜI NÓI HOẶC VĂN BẢN TRÊN TRANG WEB SẼ CẤU THÀNH CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB.

BẠN XÁC NHẬN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Trang Web cũng như tất cả nội dung, tài liệu và dịch vụ được cung cấp qua Trang Web chỉ phục vụ cho mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Không có nội dung nào trên Trang Web được hoặc cần được xem xét hoặc sử dụng để thay thế cho lời tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên người dùng Trang Web nên tìm kiếm lời tư vấn từ một luật sư có đủ năng lực chuyên môn nếu có thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể của bạn.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp, WHRC hoặc các chi nhánh hoặc đại lý của WHRC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang Web dưới bất cứ hình thức nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm, cam đoan, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc theo cách khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy.

Luật pháp của một số tiểu bang không cho phép giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn về một số thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tổng trách nhiệm của WHRC phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web cũng không được vượt quá năm đô-la ($5.00).

Khước Từ Kiện Tập Thể

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại WHRC bằng vụ kiện tập thể hoặc vụ kiện đại diện, cho dù với tư cách đại diện cho tập thể hay thành viên của tập thể.

Hoạt Động Bị Cấm và Nghĩa Vụ của Khách Truy Cập

Với tư cách khách truy cập hoặc người dùng Trang Web, bạn không được:

Bằng cách Đăng Nội Dung Người Dùng lên Trang Web, bạn cam đoan và đảm bảo rằng (a) Nội Dung Người Dùng là không bí mật; (b) bạn có mọi quyền cần thiết để Đăng Nội Dung Người Dùng lên Trang Web và cấp quyền cho WHRC trong Điều Khoản Sử Dụng; (c) Nội Dung Người Dùng chính xác và không gây hiểu lầm hoặc có hại dưới bất cứ hình thức nào; (d) Nội Dung Người Dùng, việc bạn sử dụng và Bài đăng trên đó liên quan đến Trang Web không và sẽ không vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc bất kỳ quy chế, quy định hoặc pháp luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

Nội Dung Đăng Gửi

Bất kỳ và tất cả các thắc mắc, nhận xét, đề xuất và tài liệu hoặc thông tin tương tự mà bạn gửi đến WHRC hoặc nhà cung cấp bên thứ ba trên Trang Web bằng Bài Đăng hoặc theo cách khác (sau đây gọi chung là “Nội Dung Gửi”) sẽ trở thành tài sản của WHRC; và bạn chuyển giao, bán và chuyển nhượng cho WHRC tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của bạn đối với bất kỳ Nội Dung Gửi nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ và tất cả các quyền liên quan bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. WHRC không có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật liên quan đến bất kỳ Nội Dung Đăng Gửi nào như vậy. WHRC sẽ được tự do sử dụng nội dung gửi cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn và không có hạn chế hay bồi thường.

Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho WHRC và người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của WHRC không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí, nghĩa vụ, trách nhiệm, thiệt hại, thu hồi và thiếu sót của bên thứ ba, bao gồm cả lãi, tiền phạt và phí luật sư hợp lý mà WHRC phải chịu hoặc chi trả liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web, việc bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Điều Khoản Sử Dụng hoặc vi phạm bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào theo Điều Khoản Sử Dụng.

Thay Đổi trong Điều Khoản Sử Dụng

WHRC có thể sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi hành động sử dụng Trang Web sau ngày công bố các thay đổi trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Quyền Riêng Tư trên Trang Web đều sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các thay đổi đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng WHRC sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào và bạn cũng khước từ mọi quyền mà bạn có thể có trong việc nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Quyền Riêng Tư.

Tiếp Tục Hoạt Động, Khả Năng Truy Cập và Bảo Trì Trang Web

WHRC có thể sửa đổi, thay đổi, tạm dừng, chấm dứt hoặc ngừng hoạt động của Trang Web hoặc hoạt động cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo và WHRC cũng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì.

Tài Khoản của Bạn

Nếu bạn là người dùng Trang Web đã đăng ký thì bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu, cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. WHRC có toàn quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung mà không cần thông báo.

Điều Khoản Chung

Tiếng Anh được sử dụng để soạn thảo Điều Khoản Sử Dụng và Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ điều chỉnh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng và cách diễn giải Điều Khoản Sử Dụng.

Việc WHRC không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào hoặc quyền thực thi tương tự.

Điều Khoản Sử Dụng sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Tiểu Bang Washington mà không có ảnh hưởng gì đến bất kỳ nguyên tắc hoặc xung đột luật pháp nào. Để giải quyết xung đột liên quan đến hoặc phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng hoặc phát sinh từ bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào khác liên quan đến WHRC, bạn: (i) đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện với việc chịu quyền tài phán duy nhất của tòa án tiểu bang và liên bang tại Quận King, Washington (“Tòa Án Washington”) đối với bất kỳ vụ kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng; (ii) đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện với việc không bắt đầu bất kỳ vụ kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng ngoại trừ tại Tòa Án ở Washington; (iii) đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện với việc không biện hộ hoặc cho rằng vụ kiện đó đã được đưa ra xét xử ở nơi không thuận tiện; và (iv) đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện rằng các tòa án ở Washington đại diện cho quyền tài phán duy nhất trong tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng.

Nếu có bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng được cho là không có hiệu lực thì việc giữ nguyên như vậy sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng.

Việc sử dụng Trang Web là trái phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào không có ảnh hưởng gì đến tất cả các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến đoạn này và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và loại trừ trách nhiệm ở trên. Việc sử dụng Trang Web là trái phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Trang Web có thể vi phạm quy định pháp lý và bạn đồng ý không truy cập Trang Web trong bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hiện hành.

Liên Hệ

Nếu có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan đến Trang Web hoặc Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng gửi email cho WHRC tại [email protected].